Menu

Disclaimer

Odesílatel emailové zprávy, ke které je tento disclaimer připojen, prohlašuje, že obsah emailové zprávy, resp. jakýkoliv projev vůle, který je v této emailové zprávě nebo v předchozí e-mailové komunikaci vyjádřen, nesměřuje k uzavření jakékoliv smlouvy s jejím adresátem či třetí osobou, pokud není ve zprávě výslovně uvedeno jinak.

Veškerá právní jednání odesílatele emailové zprávy jsou pouhým předsmluvním jednáním, respektive jednáním o uzavření smlouvy, nikoliv samotným návrhem na uzavření smlouvy ve smyslu § 1731 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) nebo přijetím nabídky ve smyslu § 1740 OZ. Odesílatel neodpovídá za to, že k uzavření takové smlouvy nedojde.

Za řádné nabídky k uzavření smlouvy ve smyslu § 1731 OZ nebo přijetí nabídek ve smyslu § 1740 OZ se považují pouze takové nabídky nebo taková přijetí nabídek, které jsou odesílatelem emailové zprávy výslovně označeny jako „řádné“, „závazné“ nebo „konečné“, popřípadě takové, které nevyvolávají pochybnosti o své závazné povaze.

Přijetí návrhu na uzavření smlouvy s odchylkami, dodatky nebo připojením všeobecných podmínek se vždy považuje za novou nabídku k uzavření smlouvy, byť by se tím podstatně neměnily původní podmínky.

E-mail, včetně příloh k němu přiložených, je důvěrný a jeho adresát má povinnost dbát na to, aby nedošlo ke zneužití či prozrazení informací v něm obsažených. V případě, že jej obdrží jiný adresát než adresát odesílatelem zamýšlený, je o této skutečnosti povinen odesílatele informovat a e-mail bezodkladně smazat.