Menu

Obchodní podmínky

Všeobecné objednací podmínky THIERRA a.s.

1. Dodávky se provádějí primárně dle specifikace uvedené v objednávce, v ostatních záležitostech objednávkou neupravených se pak řídí těmito Všeobecnými objednacími podmínkami, které mají přednost před obchodními podmínkami dodavatele v případech, kdy s nimi byl objednatel prokazatelně seznámen. Jiné dokumenty s obdobným významem nebudou pro tento smluvní vztah aplikovány a jejich použití se vylučuje a to i v případě, že budou uvedeny v potvrzení objednávky a nebudou připomínkovány. Tyto Všeobecné objednací podmínky platí také při dalších dodávkách.

Přijetím těchto Všeobecných objednacích podmínek dodavatel akceptuje a potvrzuje, že se plně informoval o všech okolnostech, které se týkají jeho plnění a že se seznámil (zejména na webových stránkách www.thierra.com) s podnikatelskou politikou objednatele a že se těmito pravidly bude při plnění smluvních povinností řídit. Vylučuje se proto aplikace §1799 a §1800 občanského zákoníku. Dodavatel a objednatel na sebe přebírají nebezpečí změny okolností dle § 1765 občanského zákoníku.

Předmětem úpravy těchto Všeobecných objednacích podmínek jsou jak dodávky zboží a služeb, tak i zhotovení určité věci (stavby či její části), resp. také její údržba, oprava nebo úprava; vše také souhrnně označeno jako plnění dodavatele pro objednatele (či dle kontextu pro kupujícího).

Vylučuje se právo dodavatele dovolat se ke svému prospěchu záznamů údajů o právních jednáních a jiných skutečnostech v elektronickém systému objednatele podle § 562 odst. 2 občanského zákoníku. Dále se vylučuje právo dodavatele dovolat se ke svému prospěchu obsahu a doby vystavení písemností týkajících se právních skutečností, k nimž dochází při běžném provozu závodu objednatele podle § 566 odst. 2 občanského zákoníku.

2. Na potvrzení objednávky, oznámení o zásilce, dodacích listech, fakturách a ostatních písemnostech je bezpodmínečně nutné uvést vždy číslo objednávky objednatele (kupujícího). Společně s dodávkou musí být doručen dodací list, na kterém je vedle jména přejímající osoby uveden i druh a množství dodaného zboží (popřípadě obal) a případně další doklady vztahující se k plnění dodavatele, zejména návody k užívání, montáži a obsluze, manuály, schémata zapojení, údajů o životnosti, osvědčení a atestů, prohlášení o shodě a další doklady dokladující jakost jím dodávaného plnění, zejména dle z. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh. Všechny tyto doklady musí být v češtině.

3. Dodavatel je povinen provést plnění prosté vad a nedodělků, vč. dodání dokumentace k předmětu plnění, v uvedené lhůtě, na stanoveném místě určení na své náklady včetně rizika nebezpečí škody, ztráty, zničení nebo poškození. Při předčasném plnění a jeho převzetí podstupuje dodavatel veškerá rizika až do původně stanoveného termínu plnění. Objednatel není povinen předmět plnění převzít, dokud předmět plnění nebude bez vad a nedodělků; a to i v případě poškozeného obalu dodaného zboží.

V případě dodávky zboží, je objednatel oprávněn před stanoveným termínem dodané zboží vrátit. Má-li kupující určit dodatečně vlastnosti zboží a neučiní-li to včas, není prodávající oprávněn tyto vlastnosti určit; ust. § 2089 občanského zákoníku se nepoužije.

V případě dodávky zboží musí dodavatel zboží zaslat řádně zabalené, zakonzervované a označené dle mezinárodních předpisů a standardů.

Dodavatel musí dodržovat veškeré předpisy, zejména ustanovení zákona o přepravě nebezpečného nákladu včetně nařízení Evropské unie o mezinárodní přepravě nebezpečného zboží po silnici (ADR).

Dodavatel potvrzuje, že jsou mu známy dané místní skutečnosti na místě určení včetně příjezdu. Dodavatel ručí za jím způsobené poškození a znečištění zboží a neviní z něj objednatele.

4. Prodlení s termínem plnění (i dílčím) se považuje za podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn uplatnit po dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny plnění včetně DPH za každý kalendářní den prodlení. Smluvní pokuta nepředpokládá zavinění a nepodléhá soudcovskému právu na zmírnění, tj. bude uhrazena dodavatelem v plné výši. Je možné uplatnit škodu (újmu), která by překročila smluvní pokutu, v plném rozsahu.

5. Dodavatel ručí za to, že je jeho plnění v obvyklé kvalitě a splňuje všechny vlastnosti přislíbené v objednávce a případně uvedené v těchto podmínkách. Zároveň ručí za to, že dodávané plnění odpovídá českým a evropským normám a bezpečnostním předpisům a současně DIN nebo jiným technickým normám, dle posledního stavu techniky (včetně technických norem, které nejsou obecně závazné) a že je schváleno resp. v souladu s regulací příslušných úřadů. Objednatel není povinen kontrolovat zboží po dodání, ale až při jeho zabudování do díla; v ostatních případech do 7 dnů od dodání. Případné nedostatky v plnění dodavatele je možné reklamovat kdykoliv během záruční doby. Záruční doba dodavatele je (není-li v objednávce uvedeno jinak) u movitého zboží dva roky, pro nemovité plnění 60 měsíců. Dodavatel poskytuje každopádně záruku ve stejné délce, ve které ručí objednatel svému zákazníkovi; to platí zejména v případě, že dodavatel dodá movité věci určené k dalšímu zpracování na věci nemovité. Dodavatel ručí za případné provinění škody z nesprávného poradenství (škoda způsobená informací nebo radou). Dodavatel se zavazuje zahájit odstraňování případných vad zjištěných v záruční době do 3 dnů od uplatnění reklamace objednatelem a vady odstranit v nejkratší možné době. Jedná-li se o havárii, zavazuje se dodavatel zahájit odstraňování vady do 24 hodin od uplatnění reklamace. Havárie na díle je dodavatel povinen odstranit do 48 hodin o oznámení jejich výskytu, pokud to je obecně technologicky a logisticky možné. V ostatních případech je dodavatel povinen zahájit odstraňování vad do tří (3) pracovních dnů od oznámení výskytu vady a vady odstranit v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 20 (dvaceti) kalendářních dnu. Je-li dodavatel v prodlení s odstraněním vady uplatněné v záruční době nebo vady z předávacího protokolu, je dodavatel povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 2.000,-Kč za každý den prodlení s odstraněním každé takové vady. Pokud dodavatel tuto smluvní pokutu nezaplatí, je objednatel oprávněn započítat tuto smluvní pokutu proti záručnímu zádržnému nebo uplatnit v tomto rozsahu bankovní záruku na záruční dobu.

Dodavatel zodpovídá za šetrnost dodávaného plnění vůči životnímu prostředí a dodržení všech předpisů ochrany životního prostředí při jeho provádění.

Dodavatel je povinen dodržovat při své činnosti veškeré právní normy zejména ve vztahu k chemikáliím a jiným nebezpečným látkám. Případná doložka o vyloučení záruky či odpovědnosti je neplatná. Pro nebezpečné zboží a přípravky je nutné předat při převzetí zboží bezpečnostní listy. Dodavatel se dále zavazuje ke zpětnému převzetí a řádné likvidaci veškerých obalů na vlastní náklady.

6. Podepsáním dodacího listu (předávacího protokolu) se potvrzuje pouze příjem, nikoliv množství a kvalita plnění. Budou-li zjištěny rozdíly v množství dle dodacího listu a skutečně dodaného množství, bude hrazeno pouze skutečně dodané množství. Na nedodané množství musí dodavatel vystavit opravný daňový doklad, který může být předmětem zápočtu s původní fakturou. Ust. § 2098 a § 2093 občanského zákoníku se nepoužije. Dodávky nad objednané množství převezme dodavatel zpět na vlastní náklady. Náklady a rizika při uskladnění zboží v mezidobí budou připsány na vrub dodavatele. Obaly nebudou hrazeny.

Neodpovídá-li plnění dodavatele objednané kvalitě či množství, může objednatel toto plnění odmítnout resp. požadovat výměnu, bezplatné odstranění nedostatků nebo požadovat přiměřenou slevu z ceny plnění či doplnění toho, co chybí. Dodavatel ručí při dodání vadného plnění rovněž za dopravní náklady, náklady za eventuální montáž a demontáž, náklady za odstranění způsobených škod včetně všech nevýhod a škod z následků (včetně smluvní pokuty objednatele od jeho zákazníka).

7. Faktura se doručuje ve dvojím vyhotovení s uvedeným číslem objednávky objednatele (kupujícího) na jím uvedenou adresu včetně potvrzených dodacích listů.

Doba splatnosti činí 60 dní od doručení bezvadných faktur objednateli (není-li v objednávce uvedeno jinak) a může být upravena v souladu s případnou dohodou o cenové slevě (skonto). Právo na srážku skonta za platbu během dohodnuté doby na skonto se nezruší, pokud jiné platby probíhají mimo dobu na skonto. Připadne-li splatnost faktury na měsíc prosinec, posouvá se na 15. ledna následujícího roku. Připadne-li splatnost faktury na měsíc červen, posouvá se na 15. července daného roku.

Fakturu za práce a dodávky (dílo) oprávněně vystavenou dodavatelem uhradí objednatel až do výše 90% fakturované částky bez DPH. Zbývajících 10% této částky bez DPH tvoří pozastávku, která bude objednatelem uvolněna následovně:

a) část pozastávky ve výši 5% fakturované ceny díla bez DPH bude uvolněna na výzvu do 30 dnů po předání a převzetí díla příp. do 14 dnů po odstranění všech případných vad uvedených v zápisu o předání a převzetí předmětu díla, nejdříve však ve lhůtě splatnosti konečné faktury.
b) zbytek pozastávky ve výši 5% z ceny díla bez DPH slouží jako zajištění zhotovitelovy odpovědnosti za případné vady díla po dobu záruční doby a bude uvolněna na výzvu do 30 dnů po jejím řádném uplynutí.

Dodavatel prohlašuje, že lhůta splatnosti faktur je stranami sjednána s přihlédnutím k povaze předmětu plnění a dodavatel jako věřitel ve smyslu § 1963 odst. 2 občanského zákoníku výslovně prohlašuje, že sjednanou dobu splatnosti nepovažuje vůči sobě za hrubě nespravedlivou a s úhradou daňových dokladů v uvedené době splatnosti souhlasí.

Dodavatel prohlašuje, že:

- jím uvedené číslo účtu pro poukázání plateb na faktuře odpovídá účtu, který nahlásil správci daně,
- není tzv. nespolehlivým plátcem dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) a
- plní veškeré své povinnosti vztahující se ke správě daně dle zákona o DPH, pro případ úhrady ceny ve více splátkách.

Je-li dodavatel plátcem DPH ve smyslu z.č. 235/2004 Sb., a předmět jeho plnění spadá mezi stavební práce odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, je dodavatel povinen na daňovém dokladu uvést tento kód a vystavit daňový doklad v souladu s §92a a §92e zákona 235/2004 Sb. v platném znění, tj. v režimu přenesení daňové povinnosti. V případě, že dodavatel nevystaví daňový doklad v souladu se zákonem, nevzniká mu nárok na úhradu částky nárokované v daňovém dokladu, tento mu bude vrácen a objednatel se nedostává do prodlení s úhradou.

8. Případné vzájemné nároky (pohledávky) vůči dodavateli budou při postoupení, zástavě (vč. soudní) jeho pohledávek sráženy předem, nezávisle na době vyrozumění. To se vztahuje také na pohledávky koncernových podniků a pracovních společností (sdružení), na kterých má objednatel nebo jeho koncernový podnik podíl; dodavatel s tímto výslovně souhlasí.
Dodavatel nesmí své pohledávky za objednatelem postoupit, zastavit nebo s nimi jinak obdobně nakládat bez předchozího písemného souhlasu objednatele; v případě porušení těchto závazků dodavatel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši takto postoupené, zastavené či jinak neoprávněné použité pohledávky. V případě povolení postoupení pohledávky či její zástavy budou v jejím rámci zadržena resp. sražena 2 % uznané fakturované částky včetně DPH k úhradě nákladů.

Dodavatel není oprávněn postoupit tuto smlouvu, tj. převést jako postupitel svá práva a povinnosti ze smlouvy nebo z její části třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

9. Ceny uvedené v objednávce jsou fixní. Snižuje-li dodavatel plošně ceny vůči jiným objednatelům do dohodnutého dodacího termínu, platí toto snížení cen také pro objednatele.

Vzorky a výkresy předané objednatelem k provedení plnění zůstávají majetkem objednatele a budou vráceny nejpozději při převzetí plnění. Dodavatel je nesmí používat pro vlastní účely nebo je zpřístupňovat třetím osobám.

Dodavatel smí pořídit fotografie ze stavby pouze s písemným souhlasem objednatele; jakékoliv zveřejnění je zakázáno.

10. Právní jednání dodavatele v rozporu s kterýmkoliv ustanovením objednávky či těchto dodacích podmínek se považuje za podstatné porušení. Objednatel je oprávněn bez jakýchkoliv závazků odstoupit s okamžitou platností od jednotlivých nebo ještě neuskutečněných dílčích dodávek v případě, že dodavatel poruší kterékoliv ustanovení objednávky nebo těchto dodacích podmínek, zejména v případě výskytu kvalitativních rozdílů, včas neprovedené dodávky nebo dodání vadného zboží. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že ohledně majetku dodavatele bylo zahájeno insolvenční řízení v němž bylo rozhodnuto o úpadku (řízení o úpadku), insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku dlužníka, nebo pokud je dodavatel v likvidaci. Ustanovení § 253 z.č. 182/2006 Sb., tímto není dotčeno.

V případě odstoupení ručí dodavatel za všechny z toho vyplývající důsledky včetně následných škod. Objednatel je zejména oprávněn k zajištění náhrady plnění na náklady dodavatele bez vyžádání konkurenčních nabídek.

Zruší-li se smluvní poměr mezi objednatelem a jeho zákazníkem, nebo nebude-li z jakéhokoliv důvodu objednaný materiál potřeba, je objednatel taktéž oprávněn odstoupit bez závazků od dodávky nebo ještě neuskutečněných dílčích dodávek.

11. Místo plnění je příslušné místo určení dle objednávky.

12. Sídlo soudu je v Brně. Platí české právo. V textu těchto Všeobecných objednacích podmínek uvedené spojení občanský zákoník představuje zákon č. 89/2012 Sb., v platném znění. Právní předpisy o mezinárodním právu soukromém a právní normy UNCITRAL nebudou aplikovány. Smluvní strany se dohodly, že v případě sporů týkajících se objednávky či těchto podmínek vyvinou maximální úsilí řešit tyto spory vzájemnou dohodou. Pokud není dosaženo dohody do 30 dnů ode dne předložení sporné věci statutárním zástupcům smluvních stran, budou tyto spory rozhodovány ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu čl. 25 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (přepracované znění – Brusel I bis), u místně příslušného soudu České republiky dle sídla objednatele (kupujícího).

V Brně dne 1.8.2022